INFINITY spółka akcyjna
 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15 lok. 15, 00-549 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000505049, NIP 7010419230, REGON 147183067,
kapitał zakładowy 11.375.718,00 zł w całości wpłacony.


Informacja dla obligatariuszy CITY LEVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacja dla obligatariuszy obligacji serii B